Shot Gun

yo mamma is like a shot gun:

One cock and shes ready to blow!!